Nieuws

Pilot sneltest influenza in MCL

Door het grote aantal griepgevallen werd in het vorige griepseizoen een zwaar beroep gedaan op de capaciteit van onder andere de Friese ziekenhuizen. Door samenwerking en nieuwe technieken zijn de ziekenhuizen, in samenwerking met centrum voor infectieziekten Izore en Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN) nu goed voorbereid op het nieuwe griepseizoen. Een gezamenlijk informatiepunt over de in de ziekenhuizen beschikbare opnamecapaciteit is één van de manieren waarop de ziekenhuizen samen op de winterperiode zijn voorbereid.

 

In samenwerking met Izore wordt dit jaar ook een sneltest aangeboden, een nieuwe technologie waarmee betrouwbaar maar vooral sneller duidelijk is of een patiënt daadwerkelijk influenza heeft.

Sneltest
Met een sneltest kan binnen een half uur worden bepaald of een patiënt daadwerkelijk influenza heeft – of dat er sprake is van een andere aandoening van de luchtwegen. De sneltest is een pilot van Izore en MCL en wordt uitgevoerd door het klinisch chemisch laboratorium van Certe binnen MCL Leeuwarden.” Het sneltestapparaat kan binnen een half uur uitsluitsel geven of een patiënt influenza heeft of niet. Daphne Scoop, arts-microbioloog bij Izore: ‘In deze pilot onderzoeken we  of het sneller detecteren van influenza bijdraagt aan de uit te voeren zorg in het ziekenhuis. Patiënten die mogelijk influenza hebben worden voor geïsoleerde verpleging opgenomen. Veel patiënten met klachten die op griep lijken, blijken tóch iets anders te hebben en worden dus ten onrechte geïsoleerd verpleegd. We verwachten zo veel sneller te kunnen bepalen op welke afdeling een patiënt het beste thuishoort. Zo kunnen de ziekenhuizen de beschikbare capaciteit optimaal benutten.’

Regionaal dashboard
De noordelijke ziekenhuizen gaan werken met een regionaal dashboard, waarop ziekenhuizen van de drie noordelijke provincies worden aangesloten. Het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN) gebruikt daarbij de diensten van het bedrijf 2TWNTY4. Deze monitor biedt real time inzicht in de openstellingsstatus, de drukte, de wachttijden, de doorlooptijden, de beschikbaarheid van bedden en het locatieprofiel van de Spoed Eisende Hulp. De capaciteit is met deze applicatie inzichtelijk voor de deelnemende ziekenhuizen en de Meldkamer Ambulancezorg Noord Nederland.
 
De griepepidemie van 2018 maakte duidelijk dat het nodig is dat zorgaanbieders inzicht hebben in de beschikbare ziekenhuiscapaciteit. Het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN) heeft in versneld tempo een capaciteitsmodel ontwikkeld, in opdracht van de aanbieders van spoedzorg. Op dit moment wordt 2TWNTY4 ingezet als een pilot onder vier ziekenhuizen in Noord Nederland: MCL, Tjongerschans, UMCG en Martini Ziekenhuis. Verwacht wordt dat de andere Friese ziekenhuizen op korte termijn aansluiten. De andere ziekenhuizen in de noordelijke provincies zullen in de loop van 2019 aansluiten.

Per 1 januari 2019 is het meldprotocol aangepast. De ziekenhuizen registreren nu op dezelfde wijze capaciteitsproblemen aan de Meldkamer Ambulancezorg Noord Nederland. Ook het uitvraagprotocol van de Meldkamer Ambulance Noord Nederland is aangepast. Hierdoor kan er zo effectief en efficiënt mogelijk worden omgegaan met de beschikbare capaciteit in de regio.

Zo kunnen ambulancebedrijven, meldkamer en ziekenhuizen de acute zorg proactief coördineren en wordt de afstemming tussen ketenpartners geoptimaliseerd. Met andere woorden: als een ziekenhuis ‘vol’ zou zitten kan de patiënt direct worden doorgestuurd naar een instelling waar wél ruimte is, zodat zo snel mogelijk goede zorg kan worden geboden. ZVE-manager Edwin Frenay van te Veen van Nij Smellinghe: ‘Door samenwerking tussen de ziekenhuizen kunnen we er voor zorgen dat een influenzapatiënt snel en adequaat hulp krijgt, bij voorkeur in de eigen provincie.’
 
De ziekenhuizen werken daarnaast samen met ouderenzorgorganisaties om de doorstroming te optimaliseren en met name oudere patiënten goede zorg te bieden.

Bestuurlijke fusie HAL Friesland en Izore/Certe

Publicatiedatum: 17 december 2018


Huisartsenlaboratorium Friesland en Izore, Centrum Infectieziekten Friesland gaan met ingang van 1 januari 2019 bestuurlijk fuseren. Door hun krachten te bundelen kunnen huisartsen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen ook in de toekomst blijven rekenen op hoogwaardige diagnostiek en de bijbehorende ondersteuning. Izore is sinds de zomer van 2017 bestuurlijk gefuseerd met Certe, Medische Diagnostiek en Advies.

 

Ruim 40 jaar verzorgt HAL Friesland (HAL) de klinisch chemische laboratoriumdiagnostiek in het grootste deel van Fryslân. Zij doet dat tezamen met de in de ziekenhuizen gevestigde laboratoria. Het HAL draagt zorg voor de bloedafname, ook voor de trombosediensten, in de prikcentra en in de thuissituatie. De ziekenhuizen doen de bloedafname in haar poli’s en verrichten de analyses. Een efficiënte opzet met één provinciaal netwerk voor de bloedafnames en het beleggen van analyses bij reeds bestaande laboratoria.

 

Krachten bundelen
Door de fusie met Izore / Certe ontstaat de mogelijkheid om diagnostiek vanuit de “1 loket-gedachte” vorm te geven. Medische microbiologie, klinische chemie, sneltesten voor in de huisartsenpraktijk, etc. kunnen vanuit “1 loket” verzorgd en uitgebreid worden. Jacob Dijkstra, directeur Izore en Hubert Oversteegen, directeur a.i. HAL Friesland; “Beide organisaties blijven door de bestuurlijke fusie als aparte stichtingen bestaan, terwijl onze krachten tegelijkertijd op onderdelen, zoals gezamenlijke inkoop en innovatie,  gebundeld worden.”

 

Vervolg
Beide organisaties gaan de komende tijd de fusie verder implementeren en kijken hoe het beste uit beide organisaties gehaald kan worden, ook in samenspraak met de zorgverleners.
Als gevolg van de bestuurlijke fusie vallen er geen gedwongen ontslagen.