Privacy Statement website

Dit privacystatement heeft betrekking op de website van Izore, Centrum Infectieziekten Friesland, handelsnaam van Stichting Certe Medische Diagnostiek en Advies (“Izore” of “wij” of “ons”), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41009381. 

 

In dit beleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen in het kader van deze website, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

 

1. PERSOONSGEGEVENS

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Wij verzamelen de navolgende persoonsgegevens van u:

 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Scholingsinformatie;
 • Adresgegevens;
 • Voor- en achternaam.

 

2. DOELEINDEN

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 2. U de aangevraagde producten toe te kunnen zenden en het bestelproces te voltooien.

Wij zullen niet al uw gegevens onbeperkt doorsturen. Wij sturen alleen de gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor uw bestelling. Op verzoek kunnen wij, indien dat noodzakelijk is, meer gegevens verstrekken. In dat geval wordt u hierover geïnformeerd.

 

Wij kunnen uw gegevens verwerken voor statistisch of wetenschappelijk onderzoek, conform de daarop toepasselijke wetgeving. Indien nodig, zal hiervoor aan u (aanvullende) toestemming gevraagd worden. Indien u deze toestemming niet geeft, zullen wij uw gegevens niet voor dit doel verwerken.

 

3. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Izore verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereen- komst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijk- heid van uw gegevens. Izore blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

4. BEWAARTERMIJN

Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

 

5. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij hanteren de norm voor Informatiebeveiliging in de Zorg (NEN 7510) en hebben conform deze standaard passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

 

6. COOKIES OF VERGELIJKBARE DIENSTEN

Izore gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Izore gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstel- lingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

7. UW RECHTEN

U hebt het recht ons te verzoeken om:

 • inzage te geven in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • uw persoonsgegevens (zoals uw adres) te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
 • bezwaar te maken tegen de verwerkingen door ons van uw persoonsgegevens;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; en/of
 • uw persoonsgegevens aan uzelf te verstrekken of door te geven aan een derde.

Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval binnen één maand hierover informeren.

 

U hebt op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij Izore. Zie daarvoor de klachtenprocedure.

 

8. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze versie te plaatsen. Om op de hoogte te blijven raden we u aan deze pagina regelmatig te bezoeken. 

 

9. CONTACT

Indien u vragen heeft over dit privacystatement kunt u contact met ons opnemen met onze Information Security Officer of onze Functionaris voor Gegevensbescherming:

Information Security Officer

Margot Stevens

info@certe.nl

tel.: 088 - 23 70 100

Functionaris Gegevensbescherming
Mareike Veldhuis-Robertus
functionarisgegevensbescherming@certe.nl
tel.: 088 – 23 71 100