Privacy

Privacy bij Izore

Izore hecht veel waarde aan het correct omgaan met gegevens en materialen van patiënten. Privacy van de patiënt is een belangrijk aspect bij medische dienstverlening. Ten aanzien van hoe wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen met betrekking tot de diagnostiek die wij uitvoeren voor eerste- en tweedelijns zorginstellingen, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen hebben wij een privacystatement opgesteld. Om de veiligheid van uw gegevens te borgen werkt Izore volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). 

 

Patiëntengegevens en privacy

Aan personen en instellingen buiten Izore worden alleen gegevens op naam verstrekt indien u als patiënt en/of als ouder(s)/verzorger(s) daarvoor toestemming geeft. In een aantal gevallen worden in het kader van wetenschappelijk onderzoek of statistische registraties anonieme gegevens verstrekt. Hiervoor wordt niet uw expliciete toestemming gevraagd.

 

Nadat uw lichaamsmateriaal geanalyseerd is, wordt de uitslag van het laboratoriumonderzoek ter beschikking gesteld aan uw huisarts of medisch specialist. Dit kan door middel van een papieren rapport, maar in toenemende mate wordt de uitslag elektronisch, via een besloten website, aan de aanvragend arts doorgegeven.

 

In het kader van uw behandeling gaan wij er van uit dat u toestemming geeft voor het verstrekken van informatie aan medebehandelaars, uw huisarts en/of andere relevante hulpverleners. Andere behandelaren hebben dus eveneens inzage in deze uitslagen. Wanneer u dat niet wilt, moet u uw behandelend arts hiervan in kennis stellen. Wij registreren welke behandelaar inzage heeft gehad in uw gegevens. U kunt deze registratie schriftelijk opvragen via Stichting GERRIT. U heeft het recht uw uitslagen uit deze databank te laten verwijderen. Wanneer u dat wilt, zullen al uw uitslagen uit dit bestand worden verwijderd; het is dus niet mogelijk uitslagen selectief te laten verwijderen. U moet dit altijd schriftelijk melden aan Izore, Centrum Infectieziekten Friesland (t.a.v. Directiesecretariaat, Postbus 21020, 8900 JA Leeuwarden, directiesecretariaat@izore.nl).

 

Gebruik van lichaamsmateriaal van patiënten

Van uw lichaamsmateriaal, dat voor analyse naar de laboratoria wordt opgestuurd, blijft in veel gevallen nog materiaal over. Dit materiaal wordt, afhankelijk van de soort analyse, voor een bepaalde tijd bewaard voor eventuele hernieuwde analyse in het kader van uw onderzoek, bijvoorbeeld om het ziektebeloop te bepalen.

 

Een deel van het materiaal dat na analyse overblijft kan ook voor kwaliteitscontrole of toegepast onderzoek worden gebruikt. Dit gebeurt dan anoniem: de materialen zijn niet meer herleidbaar tot een individu.

 

In ons document Wetenschappelijk onderzoek met uw resterend lichaamsmateriaal - Geen bezwaar? geven wij u uitleg over dit onderzoek. En we vragen u een keuze te maken; een keuze tussen wel of niet bezwaar maken tegen wetenschappelijk onderzoek met uw resterend lichaamsmateriaal.

 

Een verklaring van bezwaar tegen het gebruik van in het laboratorium opgeslagen resterend lichaamsmateriaal in toekomstig wetenschappelijk onderzoek is opgenomen in eerdergenoemd document.