ANBI

Izore is een Algemeen Nut Beogende Instelling oftewel een ANBI.

 

In dit kader worden hier de volgende gegevens gepubliceerd:

 • Officiële naam en publiek bekende naam: Izore, Centrum Infectieziekten Friesland

 • RSIN nummer: 0028.95.791

 • Algemeen correspondentieadres:

  Izore, Centrum Infectieziekten Friesland
  Postbus 21020, 8900 JA , LEEUWARDEN

  Bezoekadres: Jelsumerstraat 6, 8917 EN LEEUWARDEN

 • Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving:

  Izore richt zich actief richten op het voorkomen van ‘schade’ door infecties en infectieziekten. Het beheersen van deze ‘schade’ is een onderwerp van toenemend belang en toenemende complexiteit binnen de gezondheids- zorg. Het oplossen van dit probleem is een regionaal vraagstuk dat een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak vraagt in het gehele regionale zorgnetwerk.

 • Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: deze zullen binnenkort worden gepubliceerd.

 • Bestuurssamenstelling:

  Izore is sinds 1 juli 2017 bestuurlijk gefuseerd met Certe
  De Raad van Toezicht van Certe bestaat uit:

  • dr. M.A. Dutrée (voorzitter)
  • prof. dr. T. van der Molen
  • dr. R.J. Roorda MBA
  • F. Kuik
  • drs. N.A. Vermeulen MBA 

  De Raad van Bestuur van Certe bestaat uit:

  • drs. J.H.R. (Harjan) van Dam MSc

  De dagelijkse leiding van Izore is in handen van J. (Jacob) Dijkstra.

 • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling: zie hiervooor onze Impressie over 2016.

 • De balans en de staat van baten en lasten: De financiële verslaglegging wordt gedeponeerd in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en is daarnaast op te vragen via www.jaarverslagenzorg.nl