Logo IzoreNieuwsbrief eerste lijn - december 2021
dinsdag 14 december 2021
Editie 33
line
In deze nieuwsbrief
line
Informatie op een presenteerblaadje

Dit is de nieuwsbrief van Izore, speciaal bedoeld voor u als medewerker van een huisartsenpraktijk of zorginstelling. Onze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar in digitale vorm. Krijgt u deze nieuwsbrief nog niet in uw e-mailbox, meldt u zich dan aan via relatiebeheer@izore.nl.

line
Van de naam Izore naar de naam Certe

Certe, Izore en HAL Friesland werken al enige tijd nauw samen. Na onze juridische fusie vorig jaar, op 1 januari 2021, is het tijd voor de volgende stap in het transitieproces. Met ingang van januari 2022 nemen we afscheid van de merknamen Izore en HAL Friesland. Dit betekent voor de inwoners van Friesland en de Noordoostpolder dat deze merknamen uit het straatbeeld verdwijnen en dat we voortaan verder gaan onder de merknaam Certe. We kiezen hiermee voor een eenduidige uitstraling en herkenning in Noord-Nederland.

Voor onze aanvragers geldt dat we de oude merknamen niet in één keer, maar gefaseerd zullen vervangen. We werken stapsgewijs verder naar één loket voor medische diagnostiek en advies voor aanvragers en inwoners van Noord-Nederland.

 

Met ingang van volgend jaar ontvangt u in dat kader bijvoorbeeld niet langer een nieuwsbrief van Izore, maar een serviceBericht van Certe.

 

Wij informeren u binnenkort per brief wat de naamsverandering verder voor u betekent. 

line
 SARS-CoV-2

Update corona en influenza

De grote toename van influenza waar al maanden voor gevreesd wordt, blijft vooralsnog gelukkig uit. Hoewel dat geluk maar relatief is in de context van de huidige corona-problematiek. Wat corona betreft is het afgelopen jaar wel gebleken dat voorspellingen op basis van de huidige stand van zaken, door mutaties snel achterhaald kunnen worden.

We houden de laatste ontwikkelingen, ook ten aanzien van de omicron-variant, nauwlettend in de gaten. Deze variant kan goed worden gedetecteerd door onze corona-PCR. Van de positieve coronauitslagen sturen we elke week een steekproef door voor typering. Tot op het moment van schrijven werd bij Certe alleen de delta-variant aangetroffen. Via de update corona-trends Noord Nederland zult u van eventuele ontwikkelingen op dit gebied op de hoogte gehouden worden.

line
Uitslagen SARS-CoV-2 bewoners instellingen

Izore wordt in het weekend regelmatig gebeld door instellingen die wachten op de uitslag van de corona-diagnostiek van bewoners. Als de aanvrager de huisarts is, zal de uitslag ook digitaal worden verstuurd naar de huisarts. In het weekend levert dit nog wel eens onduidelijkheden op. 

U kunt dit als huisarts oplossen door op het aanvraagformulier aan te geven dat er een kopierapport naar de instelling moet. De instelling weet hoe het genoteerd moet worden zodat zij de uitslagen op de juiste manier ontvangen.

Indien u als medewerker van een instelling geen inzage heeft in de uitslagen van Izore, dan moet u hiervoor contact opnemen óf met de (dienstdoende) SO-arts óf met de huisarts/Dokterswacht (afhankelijk van wie de hoofdbehandelaar is). Zij kunnen bij vragen contact opnemen met de arts-microbioloog.

line
Afnamesetjes COVID-19

Helaas is er weer schaarste ontstaan in de nasopharynx-setjes met blauwe dop (eSwab blauw). Hierdoor zijn wij genoodzaakt om zuinig met onze voorraad om te gaan.

 

U kunt maximaal 2 setjes per huisarts bestellen (in een praktijk met 2 huisartsen betekent dit dus 4 setjes) en verpleeghuizen krijgen een maximum van 5 setjes. Mocht er een uitbraak in uw instelling zijn en heeft u niet genoeg setjes op voorraad, neem dan contact op met relatiebeheer van Izore.

 

Afhankelijk van onze voorraad is het mogelijk dat u buisjes met een blauwe of rode dop geleverd krijgt. Het maakt geen verschil welke u gebruikt voor de afname voor de Covid-PCR.

line
Protocol Samenwerking bij de behandeling van COVID-19 patiënten

Via het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) is het protocol ‘Samenwerking ziekenhuizen en huisartsen bij de behandeling van COVID-19 patiënten’ verschenen. Deze is vanuit ROAZ per e-mail aan u verstuurd. In dit protocol wordt beschreven dat de antigeentest, die in de huisartsenpraktijk wordt ingezet, gebruikt kan worden om de doorstroming op de spoedeisende hulp van de ziekenhuizen te versnellen en creëert de mogelijkheid om de patiënt direct naar een COVID-19-cohortafdeling te laten gaan.

Vanuit Certe ondersteunen wij deze zienswijze: antigeentesten kunnen als waardevolle testen worden beschouwd bij een positieve testuitslag. Echter, soms worden fout-positieve antigeentesten gezien, daarom moet de positieve antigeentest altijd gevolgd worden door een PCR. Een negatieve antigeentest is niet betrouwbaar en de uitslag verandert niets aan de voorzorgsmaatregelen die genomen dienen te worden in het ziekenhuis. De reguliere diagnostiek wordt in het ziekenhuis via de daar geldende protocollen ingezet. De antigeentesten moeten voldoen aan de validatiecriteria gesteld door het RIVM én conform voorschrift worden uitgevoerd.

line
 Scholing

DTO's

Wij bieden onze DTO’s graag tijdens uw HAGRO-bijeenkomst. Houdt u Izore in gedachten bij het maken van een planning voor 2022? Neemt u voor meer informatie gerust contact op met uw relatiebeheerder.

line
 Nieuws van GGD Fryslân

Stijgende trend scabiës

Landelijke media berichtten recent over het toenemend aantal mensen met scabiës in Nederland.

Ook in Fryslân zien we de laatste jaren een toename van scabiës, onder andere bij studenten.

We willen u vragen alert te zijn op patiënten met klachten die kunnen wijzen op scabiës. Voor meer informatie over de behandeling van index en eventuele contacten verwijzen we u naar de website van het RIVM.

line
Directe beoordeling van prikaccidenten is cruciaal voor optimale werking post expositie profylaxe

Bij de beoordeling van een prikaccident, hier vallen ook bijt-, snij- en spataccidenten onder, is het direct stellen van een indicatie voor post expositie profylaxe cruciaal voor een optimale werking van de profylaxe. Lees meer op de website van GGD Fryslân.

line
Barometer meldingsplichtige infectieziekten in de provincie Fryslân

Bij GGD Fryslân worden alle meldingsplichtige infectieziekten uit de provincie gemeld. Lees meer...

line
 Uitgelicht

SARS-CoV-2-serologie

Vanaf oktober 2021 is Izore overgegaan op SARS-CoV2-serologie op een volautomaat; Dat heeft als voordeel dat de test elke dag uitgevoerd kan worden en de doorlooptijd tot de uitslag bekend is korter wordt. In deze nieuwe serologie meten we 3 serologische parameters; een IgM anti S1-eiwit, een kwalitatieve IgG anti Nucleocapside (N) en een kwantitatieve IgG anti S1-eiwit.


Voor het aanvragen van SARS-CoV-2-serologie kan het eerstelijns aanvraagformulier worden gebruikt met daarbij in het opmerkingenveld rechts onderin aangegeven: SEROLOGIE COVID-19.


Voor een zinnige interpretatie van serologische tests zijn de juiste klinische gegevens van essentieel belang. Geef daarom op het aanvraagformulier de indicatie voor de serologie aan en de eerste ziektedag ofwel de laatste vaccinatiedatum.


lees meer
line
 Casus

Vaccinaties in Colombia

Een 48-jarige man met blanco voorgeschiedenis, is vanwege zijn werk vaak langere periodes in het buitenland. Derhalve heeft hij zijn 2 SARS-CoV-2-vaccinaties in Colombia gekregen, waarbij de laatste vaccinatie 3 maanden geleden is gezet. Hij twijfelt of daadwerkelijk een werkzaam vaccin is ingespoten. In het afgelopen jaar heeft hij tweemaal een episode van milde respiratoire klachten gehad. Beide keren is hij negatief getest voor SARS-CoV-2 middels PCR.

Serologisch onderzoek toont een negatieve IgM anti-S1 eiwit, een negatieve IgG anti- N en een positieve IgG anti S1 eiwit. Dit past gezien de klinische gegevens het meest bij status na vaccinatie, waarbij 1 of beide vaccins echt waren en goed zijn toegediend.

line
Wist u dat?

Vorig jaar zijn wij gestart met de EUWI studie: normaal worden de urines van een eerste urineweginfectie niet ingestuurd, maar we zouden graag inzicht krijgen in de verwekkers en de gevoeligheid hierbij om te kijken of de huidige empirische therapie aanpassing behoeft. Er is door veel huisartsen enthousiast gereageerd op onze EUWI studie, een aantal heeft de formulieren al op de praktijk. Toch willen wij iedereen die nog niet meedoet, nogmaals op deze studie wijzen, want hoe meer praktijken meedoen, hoe beter het beeld voor de provincie wordt.
Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website.

line

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kun u deze sturen naar relatiebeheer@izore.nl.

line