TOETSING

De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen stichting Izore, Centrum Infectieziekten Friesland. Stichting Izore conformeert zich aan de governance uitgangspunten van de NVTZ.

 

Ontwikkeling en besluitvorming

De Raad van Toezicht is in 2013 vier maal bijeen gekomen en heeft tijdens deze vergaderingen haar toetsende rol op een zorgvuldige bedrijfsvoering en ontwikkeling uitgeoefend.

 

Hoofdonderwerpen tijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht van 2013 waren:

 • De vacature van bestuurder
  Met ingang van 1 juni 2013 is de heer Jac. Dijkstra formeel benoemd. Vanaf 1 januari 2013 was dhr. Dijkstra al als interim bestuurder betrokken bij Izore. 
 • De communicatie van de strategie voor 2013-2017
  Een publieksversie van de strategie van Izore is met name ook richting de stakeholders gecommuniceerd.
 • De vernieuwbouw/opening
  In februari 2013 is de vernieuwbouw van Izore opgeleverd. Op 20 juni is het nieuwe pand van Izore officieel geopend door burgemeester F. Crone van de gemeente Leeuwarden, in aanwezigheid van de gedeputeerde Schokker van de provincie Fryslân en vele huisartsen, medisch specialisten, ziekenhuis-bestuurders, collega laboratoria en andere belangstellenden.
 • Bedrijfsvoering
  De voortgang van de bedrijfsvoering en de voorbereidingen voor het bedrijfsplan van 2014 hebben de voortdurende aandacht, met specifiek het risicomanagement.

 

Samenstelling

In 2013 bestond de Raad van Toezicht uit:

 • mevrouw drs. N.A. Vermeulen MBA, voorzitter;
 • de heer ir. P.A. de Lezenne Coulander;
 • mevrouw G.C.M. de Smet.

 

In 2013 is de Raad van Toezicht, na een daartoe conform het reglement doorgelopen procedure herbenoemd voor een volgende termijn van vier jaar. Tevens is een rooster van aftreden opgesteld en wel zodanig dat over vier jaar niet alle raad van toezichtleden tegelijk reglementair moeten aftreden, maar dat er sprake is van een  'dakpansgewijze' overgang.  Afgesproken is dat mevrouw De Smet in 2015, de heer De Lezenne Coulander in 2016 en mevrouw Vermeulen in 2017 zal aftreden.

 

Vooruitzicht

Een belangrijk thema voor 2014 blijft de verdere ontwikkeling in brede zin van de organisatie Izore en dat in een sterk bewegende strategische context.

 

Drs. N.A. Vermeulen MBA

Voorzitter