EEN NIEUWE FOCUS

Na het jaar 2012, wat in het teken stond van de verhuizing van alle laboratoriumactiviteiten naar de vernieuwbouw, kon de focus in 2013 meer gericht worden op werken in en vanuit het vernieuwde laboratorium.

 

Het laboratorium bestaat uit de volgende teams: Transport, Centrale Administratie en Pré-analyse, Bacteriologie, Serologie/virologie en Moleculaire microbiologie.

 

Transport en logistiek
In 2013 heeft Izore een eigen transportdienst voor de eerste lijn gefaseerd geïmplementeerd. Sinds juni van dat jaar worden alle huisartsen in Friesland (m.u.v. de huisartsen op de Waddeneilanden), en de Noordoostpolder en op Urk, dagelijks bezocht. Patiëntmaterialen worden opgehaald en verzendmaterialen worden gebracht.


Om deze ontwikkeling optimaal te kunnen benutten zijn laboratoriumprocessen gewijzigd en de werktijden binnen de CAP en de bacteriologie zodanig aangepast aan de veranderde monsterlogistiek, dat alle patiëntmaterialen op de dag van binnenkomst in behandeling worden genomen.


Hiernaast is een aantal zaken op het gebied van de optimalisatie van de bedrijfsvoering opgepakt. Dit alles resulteerde in stevig verkorte doorlooptijden, een betere kwaliteit van materialen en derhalve een betere en efficiëntere patiëntenzorg.

 

Centrale Administratie en Pré-analyse(CAP)
De al in een eerder stadium gestarte plannen om decentraal ordermanagement te realiseren vorderen gestaag. In 2013 zijn nog geen concrete resultaten geboekt, maar de ontwikkelingen zijn zodanig dat naar verwachting in 2014 een pilot kan worden uitgevoerd.

 

In het kader van de optimalisatie van de bedrijfsvoering en bredere inzetbaarheid van de laboratoriummedewerkers hebben de CAP-medewerkers meer activiteiten op pré-analytisch gebied opgepakt, terwijl aan de andere kant taken op het gebied van orderregistratie van complexe serologie-aanvragen zijn overgedragen aan de analisten serologie/virologie.

 

Bacteriologie
De grootste innovatie waarvoor in 2013 het voor- en aanschaftraject zijn afgerond is de aanschaf van een inzetautomaat. Deze wordt in 2014 geïmplementeerd. Met de inzetautomaat wordt veel, repeterend, handwerk voor het inzetten van analyses door analisten overgenomen door een automaat. Om de automaat optimaal te kunnen benutten is het wenselijk dat patiëntmaterialen zoveel mogelijk vloeibaar worden aangeleverd. Dit is bijvoorbeeld ook een reden dat in 2013 de UriSwab als alternatief voor de Uricult is geïntroduceerd.

 

In 2013 is een vervolg gegeven aan het determineren van stammen met de VITEK-MS (Malditof). Determinatie m.b.v. de VITEK-MS is zowel v.w.b. de tijd als de (materiële) kosten een forse optimalisatie van de bedrijfsvoering.

 

Automaten zijn in 2013 verder geoptimaliseerd: alle “oude” bloedkweekautomaten, zowel bij Izore als in de ziekenhuizen, zijn vervangen door nieuwe Bactec FX-bloedkweekautomaten.

 

Binnen de bacteriologie zijn in 2013 activiteiten ontwikkeld om de kwaliteit van werken en vaardigheden te toetsen en te borgen. Hiervoor is de intercollegiale toetsing geïmplementeerd.

 

Serologie/virologie
De grootste innovaties bij de serologie in 2013 waren op het gebied van diagnostiek. De diagnostiek van Hepatitis E en toxoplasma-aviditeit worden niet langer door derden uitgevoerd, maar in huis. De Lyme-diagnostiek is geoptimaliseerd. Daarnaast is een QC-module aangeschaft en geïmplementeerd waardoor de controles van bepalingen beter gemonitord kunnen worden. Tenslotte hebben analisten een stuk orderregistratie van de CAP en een deel klinische controle van de arts-microbioloog overgenomen.

 

Moleculaire microbiologie
Bij de moleculaire microbiologie vonden in 2013 de grootste ontwikkelingen plaats op het gebied van diagnostiek. Het onderzoek naar dermatofieten is van conventionele kweekdiagnostiek overgezet naar moleculaire diagnostiek. Ook de diagnostiek van virale verwekkers van gastro-enteritis is omgezet van een conventionele naar een moleculaire techniek. Het onderzoek naar HCV/HIV viral load is omgezet naar een ander platform waarop ook HBV viral load bepaald wordt.

Na in 2010 het eerste FLOW-systeem in gebruik te hebben genomen is in 2013 een tweede FLOW-systeem operatoneel geworden. Hiermee kunnen steeds meer analyses op de FLOW-systemen worden overgezet en is de continuïteit van de werkzaamheden geborgd.

 

Management
Op managementgebied zijn in 2013 een tweetal veranderingen geweest. Het labmanagement  kreeg een andere  invulling. Ook de teammanager moleculaire microbiologie heeft een andere functie binnen de organisatie gekregen, de functie teammanager moleculaire microbiologie is samengevoegd met de functie teammanager serologie/virologie.