VERANTWOORD

Izore heeft in 2013 letterlijk en figuurlijk verder gebouwd, gericht op het leveren van toegevoegde waarde. De in 2013 formeel in gebruik genomen vernieuwbouw heeft een treffende symboliek: het is namelijk geplaatst op de fundamenten van het vorige pand.

 

Het is als het leven zelf: je bouwt altijd verder op de ervaringen die je hebt opgedaan. Of om Bilderdijk te citeren: ‘In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal.’ Alle kennis, alle ervaring kan niet zonder een fundament.

 

Visie en aanpak: het Izoreconcept
2013 is het jaar waarop verder is gebouwd aan het voorkomen, dan wel beperken van schade die veroorzaakt wordt door infectieziekten. Wij zien dat het beheersen van deze ‘schade’ een onderwerp van toenemend belang en in de toenemende complexiteit is in de gezondheidszorg, niet in de laatste plaats door de dreigende antibioticaresistentie. Een vraagstuk dat het meest effectief met name regionaal kan worden opgepakt: multidisciplinaire en geïntegreerd in de gehele zorgketen.

Centraal in onze werkwijze staat dan ook het Izoreconcept, wat we in 2013 verder hebben geoperationaliseerd: Izore doet meer dan alleen het leveren van uitslagen, wij geven een antwoord.

 

Kernpunten 2013
Naast de operationalisering van het Izoreconcept is in 2013 uitvoering gegeven aan het ophalen van materialen bij de huisartsenpraktijk. Materialen kunnen hierdoor sneller worden ingezet, waardoor er sneller een advies aan aanvragers gegeven kan worden en er sneller een voor de patiënt gewenste behandeling kan worden opgestart.

 

Naast blijvende aandacht voor regionalisering heeft Izore Hygiëne en Infectiepreventie (H&I) specifiek op de agenda gestaan. Izore volgt het vraagstuk van toenemende resistentie nauwlettend. Artsen-microbioloog, deskundigen infectiepreventie en ook de GGD zullen hun inspanningen op het terrein van hygiëne en infectiepreventie intensiveren en uitbreiden.

Dit gericht op:

  • Kennisversterking onder zorgverleners én publiek;
  • Nauwgezette registratie, analyse en rapportage van voorschrijfgedrag van antibiotica en resistentiegegevens;
  • Bevordering van een op kwaliteit en preventie gerichte cultuur bij besturen van zorginstellingen en -organisaties en verzekeraars.

 

Het doel dat we daarbij voor ogen hebben is een samenhangend systeem gericht op een restrictief antibioticabeleid en goede H&I. In 2014 zullen we dit samen met de stakeholders in de regio verder uitwerken en implementeren.

 

Continue verbetering van de bedrijfsvoering is een ander speerpunt. Al eerder heeft Izore geïnvesteerd in vernieuwing en verbetering van de productiecapaciteit gericht op de verwachte ontwikkelingen bij aanvragers, specifieke opdrachten én tevens het opvangen van calamiteiten waaronder uitbraken. In 2013 is benutting en optimalisering een belangrijk thema geweest. Ter ondersteuning van de (bedrijfs-)processen zijn de ICT-systemen verder gemoderniseerd. De samenwerking met Stichting Pathologie op het gebied van onze back-office-processen maakt dat we een goede schaal hebben om deze ook effectief en efficiënt te kunnen uitvoeren.

 

Het voorgaande is allemaal mogelijk door een sterke betrokkenheid en gedrevenheid van onze medewerkers bij de patiëntenzorg. Naast alle techniek en kennis, is dat ook één van de belangrijke drijvende krachten achter Izore.

 

Vooruitzicht
2014 wordt een jaar vol met acties, gericht op concreet resultaat:

  • Werken aan zinnige en effectieve  diagnostiek. (Zowel collectief (overheid, ministerie, NZa, zorgverzekeraars) als individueel (gezondheid, premie, eigen bijdrage, toegang, nodige diagnostiek, hygiëne) blijft dit “high interest”.) En zo ook bijdragen aan het betaalbaar houden van de zorg;
  • Werken aan relaties in de keten (ziekenhuizen gaan verder fuseren, er zijn ontwikkelingen in de langdurige zorg) en verbondenheid met en ondersteuning van de eerste lijn.

  • Werken aan een optimale schaal, samenwerking en regionalisering zullen niet alleen in woorden blijven, maar effectief worden ingevuld;
  • Werken vanuit diagnostisch perspectief: Izore krijgt de kans om de meerwaarde van haar werkwijze en handelswijze te tonen en met duidelijke inzet deze ook gewaardeerd te krijgen.

 

Gelukkig lijkt het besef te groeien dat druk op onze opbrengsten hand in hand moet gaan met het blijven leveren van kwaliteit. Wij zullen de  verantwoordelijkheid nemen om deze kwaliteit betaalbaar op regionale schaal in te vullen.  

 

Jacob Dijkstra
Raad van Bestuur