Interessante websites en zorgpartners

Interessante websites

 

www.acutezorgnetwerk.nl
Het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN) is de partner in het zorgnetwerk van ziekenhuizen, ambulancediensten, GGD, huisartsen, verloskundigen, geestelijke gezondheidsdiensten, zorgverzekeraars en zorgbelang. Vooral door het delen van kennis en de dagelijkse ervaringen van alle ketenpartners, verbeteren we samen de acute zorg in Noord Nederland. 

 

www.abrznn.nl 

Regionale samenwerking antibioticaresistentie Noord-Nederland. In dit netwerk zijn alle disciplines en instellingen in het Noorden betrokken die binnen de zorg met antibioticaresistentie te maken hebben. De ABR-zorgnetwerken zijn geïnitieerd door het Ministerie van VWS om de regionale aanpak en afstemming van de bestrijding van resistentie tegen antibiotica te bevorderen.

 

www.remis-plus.net

Izore is aangesloten bij het Remis+ netwerk, een multidisciplinair netwerk voor regionale antimicrobiële resistentieproblematiek. 

  

www.rva.nl

Ieder land binnen de Europese Unie heeft een nationale accreditatie-instantie. In Nederland is dat de RvA. De primaire taak van de RvA bestaat uit het accrediteren en geaccrediteerd houden van conformiteitverklarende organisaties: laboratoria, inspectie-instellingen, certificatie-instellingen en verificatie-instellingen. Izore is RvA-geaccrediteerd.

 

www.soatestdoen.nl
Een initiatief van Izore om gemakkelijk online betrouwbare en 100% anonieme SOA-testen aan te vragen.

 

www.de-san.nl

De SAN is een vereniging van (eerstelijns) diagnostische centra. Izore is lid van de SAN.

 

www.nhg.org

De NHG is de wetenschappelijke vereniging van Nederlandse huisartsen. De NHG ontwikkelt richtlijnen en organiseert nascholingen.

 

Infectieziekte-informatie voor professionals \ RIVM

Een deel van de website van het RIVM, van de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding (LCI), met informatie over kliniek, diagnostiek, behandeling, preventie en epidemiologie van infecties en infectieziekten.

  

www.soaaids.nl

Soa Aids Nederland bestrijdt soa's en hiv en bevordert seksuele gezondheid.

 

www.swab.nl

De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten van antibioticagebruik.

 

www.tekenradar.nl

Een platform waarin voorlichting over tekenbeten en de ziekte van Lyme hand in hand gaat met citizen science based onderzoek.

 

www.thuisarts.nl

Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

 

Wenkebach Instituut

Het Wenckebach Instituut is onderdeel van het UMCG en richt zich op de ontwikkeling en opleiding van professionals in de zorg.

 

Zorgpartners